Gedragscode

In deze code worden een aantal principes opgenomen die hoofdzakelijk bedoeld zijn om de belangen van de eindgebruiker te beschermen.
Register.be die deze code ondertekent, heeft de verplichting om zich aan deze principes te houden.
Inbreuken tegen de code kunnen via een specifieke klachtenprocedure behandeld worden (alleen *.eu).

De gedragscode voor *.eu in 10 punten

Register.be die de gedragscode van DNS BE ondertekend heeft, garanderen de hierna volgende principes te zullen naleven :

 1. Wanneer een agent een domeinnaam registreert zal hij steeds de gegevens en het e-mailadres van de klant opgeven als 'licensee' gegevens.
 2. De agent zal steeds de ontvangst en aanvaarding van de bestelling bevestigen.
 3. De agent zal geen 'voorraad' domeinnamen aanleggen om vervolgens de klant onder druk te kunnen zetten om de domeinnaam van zijn keuze bij hem aan te vragen tegen mogelijks exorbitante tarieven.
 4. De agent garandeert dat hij enkel zal deelnemen aan operaties waarbij de licentiehouder van een domeinnaam verandert, mits gebruikmaking van de specifieke transacties die DNS BE hiervoor zal ontwikkelen.
 5. De agent garandeert te beschikken over de nodige technische bekwaamheid.
 6. De agent zal via zijn website accurate en ondubbelzinnige informatie (beschrijving aangeboden diensten, toegepaste tarieven, contactgegevens agent, toepasselijke voorwaarden, betaalwijze...) ter beschikking stellen aan de eindgebruiker.
 7. De agent zal enkel een transfer voor een domeinnamen opstarten op uitdrukkelijk verzoek van de eigenaar. De agent zal geen enkele actie ondernemen om een op vraag van de eigenaar opgestarte transferprocedure te hinderen.
 8. De agent zal een duidelijk uitgewerkt privacy beleid aanhouden. De persoonlijke gegevens van de klanten zullen niet doorgegeven worden aan derden en de agent zal zich onthouden van 'spam' praktijken.
 9. De agent zal de klant steeds informeren over de algemene voorwaarden van DNS BE en de mogelijke updates van dit document.
 10. De agent zal er naar streven om klachten van zijn klanten zo efficiënt mogelijk op te lossen. Hij zal zijn klanten in elk geval de contact informatie verschaffen van zijn klantendienst of het personeel bevoegd voor de klantenrelaties.

Welke zijn mijn rechten als domeinnaamshouder (*.eu) ?

Teneinde er voor te zorgen dat de domeinnaamhouder kan rekenen op betrouwbare informatie en kwalitatief hoogstaande dienstverlening van de .eu agenten, heeft DNS BE aan deze een gedragscode voorgesteld.

De agenten die de gedragscode van DNS BE ondertekend he.eun, garanderen de hierna volgende principes te zullen naleven :

U kunt de agenten die de bepalingen van dit charter hebben aanvaard makkelijk herkennen aan het specifieke logo dat ze hiervoor mogen hanteren.

Indien u vindt dat de agent bovenstaande principes niet respecteert dan kan u klacht indienen bij een specifiek hiervoor samengestelde klachtencommissie. Indien uw klacht gegrond wordt bevonden, kan dit leiden tot de tijdelijke of definitieve intrekking van het logo van de agent in kwestie.

Hoe kan ik klacht indienen ?

Indien u van oordeel bent dat een agent de bepalingen van de code niet naleeft dan kunt u hiertegen klacht indienen bij het secretariaat van de klachtencommissie.

Het secretariaat zal de ingediende klacht onderzoeken op haar volledigheid, ontvankelijkheid en gegrondheid en een advies overmaken aan de klachtencommissie. De uiteindelijke beslissing wordt echter genomen door de commissie zelf evenals de vaststelling van mogelijke sancties.

Klachten worden geaddresseerd aan DNS BE vzw, Secretariaat COC, Koning Leopold I straat 1, bus 2, 3000 Leuven, of toegestuurd naar het e-mailadres coc@dns.eu.

Opdat een klacht volledig zou zijn, moet het dossier volgende elementen bevatten :

 • naam, adres, telefoon-, faxnummer en e-mailadres van de indiener van de klacht;
 • identificatie van de agent die de vermoedelijke inbreuk(en) heeft begaan;
 • opgave van de domeinna(a)m(en) die eventueel het voorwerp van de klacht uitma(a)k(t)(en);
 • aanduiding van de specifieke bepalingen van de gedragscode die vermoedelijk geschonden werden;
 • beschrijving van de omstandigheden die geleid hebben tot de vermoedelijke schending van de aangeduide bepalingen van de gedragscode;
 • alle relevante documenten en gegevens die kunnen strekken tot het bewijs van de vermoede inbreuk(en).

Gedragscode voor DNS BE agenten (volledig versie)

Preambule
Organisaties, ondernemingen en personen wier professionele activiteiten gericht zijn op het Internet of het Domain Name System (DNS) zijn zich bewust van de technologische complexiteit, het groeiende economische belang en de snelle evolutie van deze media. In dergelijke omstandigheden is het voor eindgebruikers en andere betrokken partijen van fundamenteel belang om toegang te hebben tot betrouwbare informatie en diensten met hoog kwaliteitsgehalte. Gebruikers hebben onder alle omstandigheden het recht op een onpartijdige, billijke, niet-discriminatoire en correcte behandeling.

DNS BE, de registratieautoriteit voor het dotBE landgebonden top-niveau domein (ccTLD), wil aan deze zaken bijzondere aandacht schenken. Bovendien worden zowel door de statuten van de organisatie als door belangrijke documenten die door de internationale Internet gemeenschap werden aanvaard (zoals RFC 1591) hieromtrent een aantal verantwoordelijkheden vastgelegd.

Omdat aanvragen voor de registratie van domeinnamen niet langer rechtstreeks bij DNS BE kunnen ingediend worden, zijn onze agenten onze bevoorrechte partners geworden en dragen zij, over het algemeen, dezelfde verantwoordelijkheden als DNS BE.

Teneinde er voor te zorgen dat de gebruikers van voormelde rechten kunnen genieten, wenst DNS BE een aantal richtlijnen voor zijn agenten vast te leggen gelet op de specifieke positie en relatie met betrekking tot de eindgebruiker die zij bekleden. Gezien de Internet gemeenschap de specifieke gewoonte heeft ontwikkeld om bepaalde zaken eerder via zelfregulering op te lossen dan met behulp van overheidsinterventie of via wetgevende initiatieven, stelt DNS BE zijn agenten voor om een gedragscode te onderschrijven die de basis principes en bijhorende procedures omvat met betrekking tot hun commerciële activiteiten in het kader van het .BE landgebonden top-niveau domein.

De code zal tevens als een soort van kwaliteitslabel gaan functioneren voor de onderschrijvende agenten door aanduiding te geven van de organisaties of ondernemingen die in staat zijn om betrouwbare informatie en diensten te leveren met respect voor de basisrechten en verwachtingen van de gebruikers.

De agenten die de code onderschreven hebben, zijn gebonden door de hierna volgende principes en hebben verklaard dat zij deze in acht zullen nemen in hun relatie met de gebruikers.

De ondertekening van deze gedragscode vervangt in geen enkel opzicht de verplichtingen die voortvloeien uit het agentencontract of de algemene registratievoorwaarden voor de .BE ccTLD. Alle agenten blijven volledig gebonden door deze documenten.

Afdeling 1: Definities

Domeinnaam: domeinnaamregistratie binnen het .BE top-niveau domein, bijvoorbeeld, naam-van-uw-bedrijf.eu.

Gebruiker: een persoon, rechtspersoon of andere entiteit die de licentiehouder is voor een specifieke domeinnaam of elke persoon of entiteit die een verzoek indient met oog op de registratie van een domeinnaam.

DNS BE: de vereniging zonder winstbejag DNS België gevestigd, Koning Leopold I straat 1, bus 2, 3000 Leuven, die werd aangesteld als de registratieautoriteit/domeinbeheerder voor het .BE top-niveau domein.

Agent: een persoon, rechtspersoon of andere entiteit die de agentenovereenkomst met DNS BE heeft ondertekend teneinde deel te nemen aan het registratieproces binnen het .BE top-niveau domein.

Afdeling 2: Principes m.b.t. het registratiebeleid

De agent zal tijdens de registratieprocedure altijd de gegevens van de gebruiker die het oorspronkelijke verzoek voor de registratie van de betrokken domeina(a)m(en) deed als licentiehouder invoeren en niet zijn eigen gegevens. Het opgegeven e-mail adres bij de contactgegevens van de licentiehouder zal dat van de licentiehouder zelf zijn en niet dit van de agent.
De agent zal de bestellingen die door de gebruikers ingediend worden bevestigen per e-mail of fax (of op een andere wijze wanneer geen van beide voorgaande methodes geschikt zouden zijn voor de gebruiker in kwestie). In de orde bevestiging zal de agent aangeven wanneer precies hij de bestelling heeft ontvangen (tijdsstempel) en of de bestelling al dan niet aanvaard werd.
Agenten mogen domeinnamen registreren voor eigen gebruik. Zij zullen zich echter onthouden van 'warehousing'-praktijken waarbij grote aantallen domeinnamen geregistreerd worden zonder specifieke vraag vanwege de gebruikers. In geval van een vermoede schending van dit artikel zal de commissie (zie verder afdeling 6) uitmaken of het totaal aantal domeinnamen geregistreerd voor eigen gebruik beschouwd moet worden als een groot aantal of niet.
De agent zal onder geen enkel beding procedures opstarten, of aan dergelijke procedures deelnemen, die tot doel hebben om domeinnamen te verkopen of deelnemen aan iedere andere operatie die zou resulteren in een verandering van de licentiehouder van de betrokken domeina(a)m(en) tenzij mits gebruikmaking van de correcte transactie die door DNS BE voor dit soort van operaties ter beschikking wordt gesteld. De agent moet beschikken over de nodige technische bekwaamheid om succesvol de diverse types van transacties (nieuwe registratie, update domein, overdracht domein, enz.) in te voeren in de geautomatiseerde systemen van DNS BE. Bovendien moet hij tevens in staat zijn om name servers voor zijn klant te implementeren en te beheren voor zover hij dergelijke diensten rechtstreeks aanbiedt. Indien hij dergelijke diensten niet zelf aanbiedt, moet hij de klant die dergelijke diensten wenst, doorverwijzen naar een persoon of onderneming die deze wel aanbieden of de klant de benodigde technische informatie bezorgen. Op verzoek van zijn klant zal de agent nagaan of de name servers naar behoren functioneren

Afdeling 3: Principes m.b.t. klantenbeleid

Het staat de agent vrij om enkel de diensten aan te bieden die hij geschikt vindt en om de prijs van deze diensten te bepalen. De agent zal echter steeds duidelijk aangeven welke diensten precies aangeboden worden, inhoeverre de aangeboden diensten al dan niet gebundeld of afzonderlijk verkrijgbaar zijn voor de klant en welke prijs voor de dienst of het dienstencomplement gevraagd wordt. De agent zal er zorg voor dragen dat de informatie die aan de klant wordt verstrekt ten allen tijde betrouwbaar en volledig is.
Indien de agent ook nog andere diensten aanbiedt dan diegene die gekoppeld zijn met de registratie en het beheer van domeinnamen (zoals web hosting en e-mail forwarding) dan mag hij de klant niet verplichten om het beheer van zijn domeinnaam van zijn oorspronkelijke agent over te dragen als een voorwaarde om van deze bijkomende diensten te kunnen genieten.
De agent zorgt er voor dat hij bij de vaststelling van de prijs voor zijn diensten geen reductiesbeneden kostprijs toestaat (verkoop met verlies). Wanneer verschillende diensten worden gebundeld, zal de in overweging te nemen prijs deze zijn van de totaliteit van het dienstenpakket.
De agent zal er zich van onthouden om de overdracht van domeinnamen in te zetten zonder uitdrukkelijk verzoek vanwege de klant.
De agent zal zijn assistentie verlenen bij de overdracht van domeinnamen die door een andere agent op verzoek van de klant werd ingezet voor zover deze assisentie vereist zou zijn. Hij zal onder geen enkelbeding proberen de ingezette overdracht te blokkeren of op enigerlei wijze tegen te houden. Wanneer een overdrachtprocedure werd afgerond en bevestigd door DNS BE zal de vroegere agent de betreffende domeinna(a)m(en) verwijderen van zijn name servers indien deze niet langer gebruikt worden door de klant.
De agent zal de klant toestaan om gebruik te maken van andere name servers dan diegene die hij normaal voorstelt. Indien dit aanleiding zou geven tot de aanrekening van een specifieke vergoeding dan zal deze opgenomen worden in het dienstenoverzicht van de agent.
De agent zal de hiernavolgende informatie via zijn website aan de klant ter beschikking stellen :
- identiteit, adres en juridische vorm van zijn onderneming
- BTW nummer (indien van toepassing)
- duidelijke omschrijving van de producten en diensten die hij aanbiedt
- mogelijke garanties voor deze producten en dienstenleveringsvoorwaarden
- verschillende betalingsmogelijkheden en aanverwante specificaties
- van toepassing zijnde algemene voorwaarden in geval van aankoop van aangeboden producten of diensten.

Afdeling 4: Principes m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

De agent zal een duidelijk beleid voeren met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en zal zijn klanten van dit beleid op de hoogte brengen. De agent zal er zich van onthouden om bestaande of potentiële klanten te 'spammen' teneinde hen te overtuigen om van zijn diensten gebruik te maken. De uitnodiging om de licentieperiode voor de domeinnaam te vernieuwen die gericht wordt aan bestaande klanten en eventuele bijkomende informatie betreffende de aangeboden diensten die aan deze klanten wordt toegestuurd, worden niet beschouwd als 'spam'.
De agent zal de persoonlijke gegevens van zijn klanten niet aan derden doorgeven tenzij op verzoek van de hiervoor bevoegde overheden. De mogelijkheid om bepaalde details van de domeinnaamregistratiefiches te verifiëren via de WHOIS functie van DNS BE wordt niet beschouwd als de doorgave van persoonlijke gegevens.

Afdeling 5: Samenwerking

De agent zal zijn klanten informeren over de algemene voorwaarden van DNS BE betreffende het gebruik van domeinnamen en iedere wijziging van deze algemene voorwaarden. Hij zal zijn klanten, op hun verzoek, tevens inlichten over de geschillenbeslechtingsprocedeures die DNS BE heeft ontwikkeld met oog op de behandeling van geschillen inzake domeinnamen.
De agent zal er naar streven om klachten vanwege de klanten zo efficiënt mogelijk te behandelen. Hij zal elke klant de contact informatie van het personeel dat instaat voor de klantenondersteuning (bijvoobeeld telefoonnummer, faxnummer, e-mail en website) bezorgen.
De agent is verantwoordelijk om de Federal Computer Crime Unit (FCCU) van de Federale Politie in te lichten wanneer hij het bestaan van vermoedelijk illegale gedragingen of activiteiten op het Internet ontdekt binnen het kader van zijn activiteiten met betrekking tot domeinnaamregistratie. De FCCU kan gecontacteerd worden op contact@gpj.eu. Voor verdere informatie over de FCCU, zie http://www.gpj.eu/index2.html. Het postadres is DJF - FCCU, Notelaarstraat 211, 1000 Brussel.
Alle agenten die de gedragscode onderschrijven, zijn verplicht met elkaar samen te werken met het oog op de oplossing van de problemen die hun klanten ondervinden. Hiertoe zullen zij een contact e-mailadres beschikbaar stellen voor interne relaties tussen de onderschrijvende agenten. Dit adres kan gebruikt worden om elkaar te contacteren in verband met een specifiek probleem met betrekking tot een van hun klanten.
De agent kan de 'resellers' waarmee hij samenwerkt uitnodigen om de principes van deze code te onderschrijven. Deze zullen echter niet verkiesbaar zijn om te zetelen in de commissies waarvan sprake is in de afdelingen 6 en 7 en ook zullen zij niet gerechtigd zijn om het logo vermeld in afdeling 8 te gebruiken.

Afdeling 6: Sancties en proceduresEen speciale klachtencommissie zal opgericht worden met oog op het onderzoek van vermoede schendingen van onderhavige gedragscode.

De samenstelling van de commissie, de procedures voor de verkiezing en de vervanging van zijn leden, de duur van het mandaat, de frequentie en plaats van de vergaderingen van de commissie en aanverwante onderwerpen zullen behandeld worden in een afzonderlijk 'Reglement & Procedures' document.

De procedures voor de indiening, ontvankelijkheid en onderzoek van de klachten, het taalgebruik, de procedureregels en de beroepsmogelijkheden zullen eveneens in het 'Reglement & Procedures' document beschreven worden.

Indien de bepalingen van de code geschonden werden, kan de commissie een van volgende sancties, rekening houdend met de aard en de ernst van de inbreuk en het al dan niet repititieve karakter er van, opleggen. De commissie kan :
- een waarschuwing of een berisping geven aan de betrokken agent;
- het logo en de kenmerken van de code voor beperkte tijd intrekken;
- het logo en de kenmerken van de code definitief intrekken.

Indien de commissie van oordeel is dat de schending gesanctioneerd moet worden met een intrekking van het logo en de kenmerken van de gedragscode dan moet de Raad van Bestuur van DNS BE deze beslissing bevestigen vooraleer deze effectief kan worden.

De commissie heeft ook de bevoegdheid om adviezen te formuleren betreffende de wijze waarop de bepalingen van de gedragscode geïnterpreteerd moeten worden.

Alle informatie betreffende de commissie en zijn bevoegdheid om klachten te onderzoeken zal op de website van DNS BE gepubliceerd worden.

Afdeling 7: Herziening van de code

De code kan herzien worden op verzoek van DNS BE of wanneer 10% van de ondertekenende agenten DNS BE van hun wens om de code te veranderen op de hoogte brengen. (De agenten kunnen het forum dat DNS BE ter beschikking heeft gesteld gebruiken teneinde de 10% drempel te halen.)

Een specifieke herzieningswerkgroep zal de voorgestelde wijzigingen onderzoeken. Alle voorgestelde wijzigingen zullen ter stemming voorgelegd worden. Indien de meerderheid van de leden van de werkgroep een positieve stem uitbrengt, zal de betrokken wijziging aanvaard worden.

Alle goedgekeurde wijzigingen aan de code zullen vervolgens overgemaakt worden aan de Raad van Bestuur van DNS BE. Indien de Raad van Bestuur instemt met de wijzigingen zal de code in de voorgestelde zin aangepast worden.

De herzieningswerkgroep zal samengeroepen worden telkens wanneer een verzoek tot herziening conform de eerste paragraaf van deze afdeling wordt ontvangen door het personeel van DNS BE. DNS BE zal alle agenten die de code onderschreven hebben, inlichten en uitnodigen om hun kandidatuur voor lidmaatschap van de werkgroep in te dienen. De leden van de werkgroep zullen door DNS BE geselecteerd worden rekening houdend met de verschillende types en omvang van de DNS BE agenten. In ieder geval zal het maximum aantal leden van de werkgroep beperkt worden tot 11 en zal deze voorgezeten worden door DNS BE.

Afdeling 8: Logo en kenmerken van de gedragscode

Deze gedragscode is gekoppeld aan het gebruik van een specifiek logo.

Dit logo (zie Bijlage 1) werd door DNS BE ontworpen als een 'zacht' kwaliteitslabel en is exclusief bedoeld voor verwijzing naar de gedragscode en bestemd voor gebruik door de onderschrijvers van deze code.

De agenten die de code ondertekenen en zich houden aan de er in vervatte principes zijn gerechtigd om dit logo te gebruiken in hun commerciële relatie met de klant. Zij mogen het logo afbeelden op hun briefpapier, het op hun website plaatsen en er gebruik van maken in hun commerciële correspondentie. Ingeval het logo op een website geplaatst wordt, moet het een link bevatten naar de site waar de code geraadpleegd kan worden en die geactiveerd wordt door eenvoudig op het logo te klikken.

DNS BE zal een speciale pagina op zijn website aanmaken die de lijst bevat van de agenten die gerechtigd zijn het logo te gebruiken. DNS BE zal er ook naar streven om de aandacht van de pers, andere media en de gebruikersgroepen te vestigen op het bestaan van dit logo.

Agenten die deze code niet onderschreven hebben of die gesanctioneerd werden met de tijdelijke of definitieve intrekking van het logo hebben geen enkel recht op het gebruik er van. DNS BE zal ieder onrechtmatig gebruik van het logo door agenten of andere partijen vervolgen.

Nog vragen?

Heeft u nog vragen omtrent de gedragscode en het gebruik er van ?

Stuur dan een mailtje met je vraag naar: coc@dns.eu
of fax ze naar het nummer: +32 (0)16 28 49 71
of stuur ze naar onderstaand adres :
DNS Belgium vzw
Secretariaat COC
Philipssite 5 bus 13
3001 Leuven.